Jogi tudnivalók

Preambulum

A https://kisvardafc.hu honlapot (a továbbiakban: Honlap) és a Honlapon online módon megtekinthető webáruházat (a továbbiakban: Webáruház) a VÁRDA Labdarúgó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4600 Kisvárda, Flórián tér 6., cégjegyzékszám: 15-09-080865., adószám: 24396545-2-15)és képviseletében Major Attila ügyvezető (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Szolgáltató) fejleszti és működteti.

A Honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) ráutaló magatartással elfogadja a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) lentebb meghatározott szerződési, felhasználási és adatvédelmi feltételeket, szabályokat. A Honlap használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet.

A VÁRDA Labdarúgó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság., mint a VÁRDA Labdarúgó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et az Üzemeltető a Honlap nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

A módosítást követően a Honlap használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A Szerződés nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A Megrendelésről szóló e-mail üzenetet a Szolgáltató iktatja (elektronikus úton archiválja).

1. Definíciók

Fogyasztó: az a Megrendelő, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont)

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít;

Megrendelő: olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve társadalmi szervezet, aki jogképes és eszerint saját nevében felhasználónév, egyben jelszó megadása után bármely okból vagy célból regisztrál a Honlap felületén; illetve aki a Webáruház online rendszerén keresztül a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt;

Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton létrejött termékértékesítésre vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Megrendelő által megrendelt terméke(ke)t (és a megrendelés egyéb lényeges paramétereit), és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését és leszállítását vállalja, míg a Megrendelő pedig vállalja ennek ellenében díj fizetését;

Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Webáruház online felületén szereplő termékek megjelölt ellenérték fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása;

Termék: minden olyan a Szolgáltató által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Megrendelő a Webáruházon a megrendelését leadhatja;

2. Az ÁSZF hatálya

1. A jelen ÁSZF a Szolgáltatások igénybevétele tekintetében teljes körűen szabályozza a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőt, azok minden képviselőjét, továbbá jogutódját.

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megrendelő a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve automatikusan kötelezőnek fogadja el.

3. A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben az e-mail üzenet önmagában írásbelinek minősülő voltát Felek kölcsönösen elfogadják. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.

3. Szerződő Felek

1. A Szerződést megkötő szerződő felek: a Megrendelő és a Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: Felek).

2. A Szolgáltató adatai:

a. teljes cégnév: " VÁRDA Labdarúgó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „

b. rövidített cégnév: " VÁRDA Labdarúgó Kft.”

c. székhely: 4600 Kisvárda, Flórián tér 6.

d. adószám: 24396545-2-15,

e. cégjegyzékszám: 15-09-080865 ,

f. szerződés nyelve: magyar

g. Várdashop címe: a kisvárdai 945-ös hrsz-ú ,Kisvárda, Vár utca 33/A.sz. elektronikus elérhetőség: webshop@kisvardala.hu

h. telefonos elérhetőség: 0620 545 0303

4. Megrendelés leadása

1. A Webáruház termékeit a Megrendelő a Honlapon elvégzett regisztrációt követően rendelheti meg.

2. A Honlapon keresztül a Megrendelő Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

3. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadását követően a „Fizetés / Megrendelés lezárása” gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).

4. A Megrendelés véglegesítésével a Megrendelő kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (e-mail vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Megrendelő vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A Szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Megrendelés visszaigazolása

1. A Szolgáltató a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás a Megrendelő ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő e-mail útján megkapja a Szolgáltatótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.

A Megrendelés leadása után a Megrendelőhöz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását.

2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) esetében a Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Megrendelő által választott fizetési módtól vagy a Megrendelő kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Megrendelő felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Megrendelőt e-mailen értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató a Megrendelő által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Megrendelő részére visszatéríti.

5. Ha a Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Megrendelőt, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Megrendelő is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

6. A Szolgáltató – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Megrendelő Megrendelését, amennyiben

a. a Megrendelő online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi; vagy

b. a Megrendelő online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót; vagy

c. a Megrendelő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

6. Szállítás, fizetési módok

1. Házhozszállítással történő Megrendelés esetén a megrendelt Termék(ek)et a megfelelő csomagolásban küldi a Szolgáltató a MPL futárszolgálattal a Megrendelőnek, a Megrendelés során megadott szállítási címre.

2. A Szolgáltató a Terméket Magyarország egész területén házhoz szállítja.

3. A szállítás jellemzően a Megrendelés leadását követő 8-10 munkanapon belül megtörténik, azonban érdemes az egyes Termékek alatt található leírásokat részletesen megnézni, mert elképzelhető, hogy a csomag összeállítása és a kiszállítás hosszabb időt vesz igénybe.

4. A futárszolgálat legfeljebb 3 alkalommal kíséreli meg telefonon felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel a szállítás pontos időpontjának egyeztetése érdekében. Amennyiben a futárszolgálat a Megrendelőt nem tudja elérni a Megrendelő által megadott elérhetőségeken, úgy a terméket visszaszállítja a Szolgáltató számára. A Szolgáltató további 1 hétig próbálja meg a kapcsolatfelvételt, amennyiben ez nem jár sikerrel, úgy a Megrendelést a Szolgáltató törli a rendszerből.

5. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket bruttó 1490,- Ft értékben vállalja a házhozszállítást belföldön.

6. Személyes átvétellel történő megrendelés esetén, a megrendelt termékeket a kisvárdai 945-ös hrsz-ú ,4600 Kisvárda, Vár utca 33/A.sz alatt található ajándékboltjában veheti át a Megrendelő a Szolgáltatóval való előzetes egyeztetés alapján megjelölt időpontban. Ebben az esetben a terméket átvételekor kell kifizetni.

7. A Megrendelő a fizetési módot a Megrendeléskor választhatja ki. A fizetés történhet bankkártyával, vagy helyszíni kifizetéssel, személyes átvétel esetén. Ha a bankkártyás fizetést választja, akkor a fizetésnél átirányítjuk a Simple Pay oldalára, ahol maximális biztonságban egyenlítheti ki a Megrendelő a vásárlása számláját.

8. Nem készpénzes fizetési mód választása esetén a Termék(ek) postázását kizárólag a fizetési tranzakció lezárását követően kezdi meg a Szolgáltató.

9. A Megrendelő által megrendelt egyedi Termék(ek) esetén Szolgáltató az egyedi Termék(ek) gyártását kizárólag a Megrendelő általi fizetést követően kezdi meg. A fizetés történhet átutalással vagy bankkártyás fizetéssel.

7. Elállási/felmondási jog

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Megrendelőt (ha fogyasztónak minősül) elállási jog illeti meg az interneten történő vásárlás esetén.

2. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

A feliratozott mezeket nem áll módunkban semmilyen esetben sem kicserélni.

3. Az elállási/felmondási határidő:14

a. a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi;

b. több Termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméket átveszi;

c. több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d. Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

4. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

postai cím: 4600 Kisvárda, Vár utca 33/A.sz

e-mail: webshop@kisvardala.hu

Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

5. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

6. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7. Ön köteles számunkra a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, valamint a Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

8. Nem illeti meg az elállási jog a Megrendelőt olyan termék esetén, mely a Megrendelő személyéhez kötött, a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt egyéb esetekben.

9. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

8. Szavatosság és fogyasztóvédelem

Kellékszavatosság

1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Várda Labdarúgó Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb 1 (egy) év.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7. Az elállási/felmondási nyilatkozatot megtalálja a weboldalon.

8. Termékszavatosság

1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A Termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8. Jótállás

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre a Szolgáltató köteles jótállást vállalni. A kötelező jótállás a vásárlástól számított 1 (egy) éven belül érvényesíthető, amennyiben a Megrendelő a vásárláskor kapott jótállási jeggyel igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

2. A kötelező jótállás a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 26. pontja szerint sporteszközök esetében érvényesíthető.

3. Ön kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

4. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nfh.hu) honlapján érhetőek el.

9. Panaszkezelés rendje

1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, telefonon, vagy levél útján is közölheti.

2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Amennyiben a kapcsolattartás e-mailen keresztül történik, az e-mailen történő levélváltás a jegyzőkönyvet helyettesíti.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

4. Amennyiben a panasz elbírálásával a Fogyasztó nem ért egyet, úgy a Szolgáltató aláveti magát a Budapesti Békéltető Testület eljárásának.

10. Szerzői jogok

1. A https://www.kisvardafc.hu weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így szigorúan tilos a Honlapon megjelenő Webáruház tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással lehet.

3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain-nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

4. Tilos a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható, vagy indexelhető.

5. A Várdashop név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

6. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kártérítés illeti meg. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

11. Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

1. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

2. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

3. A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

4. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2

Telefonszáma: 42/420-180, 30/370-8226

Fax száma: +36-42-420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Honlap címe:

5. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a békéltető testületi eljárásban a Megrendelőt együttműködési kötelezettség terheli.

12. Online vitarendezési fórum igénybevétele

1. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

2. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Európai Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

3. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

4. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

5. Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím:

13. Vegyes Rendelkezések

1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

5. A Webáruházat 18. év feletti személyek használhatják. A Megrendelő a kereskedelmi feltételek és jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte.

6. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt:

• bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

• meghibásodás a vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

• szoftver nem megfelelő működése.

• programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Üzemhiba esetén, illetve amennyiben a vásárlásról szóló visszaigazolás nem érkezett meg a Megrendelőhöz, kérjük, hogy szíveskedjen haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

7. A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

8. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

Kisvárda, 2021. december 10.

Letölthető formában ITT érhető el.

Elállási/Felmondási nyilatkozat

Szavatosság/ Jótállás

Latest match
Paksi FC
2-1
1-0
Kisvárda Master Good
Paks, Paksi FC Stadion
2024-05-18 17:45
OTP Bank Liga, 33. forduló