Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Várda Labdarúgó Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 4600 Flórián tér 6.

Az adatkezelő e-mail címe: kisvarda@kisvardafc.hu

Az adatkezelő telefonszáma: 06708863707

Az adatkezelő honlapja: www.kisvardafc.hu

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények határozzák:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a határozzák meg.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése érdekében a jogsértő személy kilétének megállapítása, illetve a kitiltott vagy eltiltott személy részére a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történő belépés megtagadása.

4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre

A névre szóló belépőjegy kiállításához kapcsolódó adatkezelés a jogalap

ja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített törvényi felhatalmazás alapján a Sporttörvény 72.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a 72/A. §-a, mely esetben a szervező részére az ott meghatározott adatkezelés kötelező.

A Sporttörvény 72. §-a szerint a Várda Labdarúgó Kft. a Kisvárdai Stadionban rendezett labdarúgó mérkőzéseken a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrzési rendszert (a továbbiakban: beléptetőrendszer) alkalmaz. A beléptetőrendszer alkalmazása esetén a szervező csak névre szóló belépőjegyet, bérletet értékesíthet, névre szóló szurkolói kártya kiváltását teheti kötelezővé.

A Várda Labdaúgó Kft. a névre szólóbelépőjegy kiállításához és a beléptetés során az alábbi személyes adatokat kezelheti:

- a belépésre jogosult személy neve,

- a belépésre jogosult személy születési helye és ideje.

Amennyiben a Várda Labdarúgó Kft. a bejelentésre jogosult személyt a Sporttörvény 73. §-a alapján eltiltja, akkor a Várda Labdarúgó Kft. kezelheti a belépésre jogosult személy lakcímadatát is. Ekkor a

Várda Labdarúgó Kft. a bejelentővel összefüggésben keletkezet új személyes adatként kezelheti az eltiltás időtartamát is.

A sportrendészeti nyilvántartásból történő adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 73. § (6) bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás.

5. Az adatkezelés időtartama

A Sporttörvény 72/A. §-a alapján a Várda Labdarúgó Kft. a kezelhető

személyes adatokat a belépőjegy vagy a bérlet, érvényességének lejáratát követő 3 munkanapig tartja nyilván. Ezen időtartam elteltét követően a személyes adatokat a Várda Labdarúgó Kft. automatikusan törli.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről

Írásbeli szerződés alapján, a Várda Labdarúgó Kft. nevében az

Zsoldos Security Kft. (cím) - a továbbiakban: rendező

- a beléptetéskor a kezelhető személyes adatokat kezelheti. Az adatkezelés módja: a belépni szándékozó személy birtokában lévő névre szóló belépőjegy, bérlet, belépésre jogosító egyéb igazoláson szereplő személyes adatok egybevetése a személyazonosság igazolására alkalmas

okmánnyal, valamint a sportrendészeti nyilvántartás adataival.

Az adatfeldolgozó(k) tevékenységéért a Várda Labdarúgó Kft. tartozik felelősséggel.

7. Adatlekérdezés, az adatok felhasználása és adattovábbítás

A Sporttörvény 73. § (6) bekezdése rendelkezései alapján a Várda Labdarúgó Kft. az általa megbízott jegyértékesítő és a rendező a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából adatot igényelhet a sportrendészeti nyilvántartásból.

A Sporttörvény 71. § (1) f) pontja értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrzi, és személyes adatait egybeveti a belépőjegy vagy a bérlet adataival.

A Sporttörvény 72/A. § (2) bekezdése alapján a névre szóló belépőjegy, bérlet, valamint klubkártya, illetve az abban szereplő személyes adat csak a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető - vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényről való eltiltás során használható fel.

A Sporttörvény 72/A. § (3) bekezdése alapján a kötelező adatkezelés időtartama alatt a fentiek szerint kezelt személyes adatot megkeresésre a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a bíróság részére büntető- vagy szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként való felhasználás céljából továbbítani lehet.

A Sporttörvény 73. § (5) bekezdésben foglaltak szerint a Várda Labdarúgó Kft. az általa a sportrendezvényen történő részvételből kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.

A Várda Labdarúgó Kft. eltiltás esetén a kezelhető személyes adatokat továbbít a rendőrség által vezetett sportrendészeti nyilvántartásba. Adattovábbítás esetén a Várda Labdarúgó Kft. adattovábbítási

nyilvántartás vezet.

A Várda Labdarúgó Kft. a megismert személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett személy számára nem továbbítja.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A Várda Labdarúgó Kft. kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

sérülés ellen.

A Várda Labdarúgó Kft. gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.

9. A belépésre jogosult személyt megillető jogok

A belépésre jogosult személyt az adatkezelés időtartamán belül – az Infotv. 13. pontja (14-19. §) szerint - megilleti - a tájékoztatáshoz való jog,

- az adatok helyesbítéséhez való jog,

- kötelező adatkezelés esetének kivételével az adatok törléséhez és zárolásához való jog,

- a – kötelező adatkezelés esetének kivételével - tiltakozás joga

A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Várda Labdarúgó Kft.-t a személyes adatai kezeléséről. A Várda Labdarúgó Kft. a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a Várda Labdarúgó Kft. a személyes adatait helyesbítse. A belépésre jogosult személy kérheti, hogy a Várda Labdarúgó Kft. zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A belépésre jogosult személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Várda Labdarúgó Kft. -re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Várda Labdarúgó Kft., adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára

történik.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a belépésre jogosult személy álláspontja szerint a Várda Labdarúgó Kft. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:

5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A belépésre jogosult személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Várda Labdarúgó Kft. ellen az Infotv. 16. pontjában (22. §) meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Várda Labdarúgó Kft. a névre szóló belépőjegyhez, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelését az alábbi számon vette

nyilvántartásba: NAIH-66575/2013.

Adatkezelési tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről

1. Adatkezelő

neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Várda Labdarúgó Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 4600 Kisvárda, Flórián tér 6.

Az adatkezelő e-mail címe: kisvarda@kisvardafc.hu

Az adatkezelő telefonszáma: 06708863707

Az adatkezelő honlapja: www.kisvardafc.hu

Az adatkezelő megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság

Az adatkezelő levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.

Az adatkezelő e-mail címe: szabolcsrfk@szabolcs.police.hu

Az adatkezelő telefonszáma: 06 42 524 600

Az adatkezelő honlapja: www.police.hu

Az adatkezelő megnevezése: Zsoldos Security Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 4551 Nyíregyháza, Virágfürt u. 7/b

Az adatkezelő e-mail címe:

Az adatkezelő telefonszáma: +36703333686

Az adatkezelő honlapja:

2. Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi felhatalmazás.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 74. § (1) bekezdése értelmében a Várda Labdarúgó Kft., mint szervező a sportrendezvény ideje alatt annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban kamerát helyezhet el, illetve a Sporttörvény által meghatározott esetben köteles – a rendőrség által meghatározott helyszíneken, meghatározott számban kamerát elhelyezni. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján a Várda Labdarúgó Kft. részére a Kisvárdai Stadionban általa szervezett labdarúgó mérkőzések esetében a kamerás adatrögzítés és adatkezelés kötelező.

Az adatkezelés körülményeit és feltételeit az Infotv. rendelkezései, valamint a Sporttörvény 74. §-a határozza meg.

3. A kezelhető személyes adatok köre

A Várda Labdarúgó Kft. a kamerával történő megfigyelés során az érintettek arcképmását és hangját kezeli. Az elhelyezett kamerák olyan minőségű felvétel készítésére és rögzítésére alkalmasak,

amely lehetővé a résztvevők egyedi azonosítását.

Amennyiben a felvételek felhasználásra kerülnek, akkor ebben az esetben személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a sportrendezvény biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése, a résztvevők személyi védelme és a vagyonvédelem.

5. Az adatkezelés időtartama

A Sporttörvény 74. § (3) bekezdése alapján a Várda Labdarúgó Kft. a rögzített felvételeket a sportrendezvény befejezését követő 72 óráig őrzi meg. Ezen időtartam elteltét követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha a rendőrség felszólítja a Várda Labdarúgó Kft. a

felvételek legfeljebb 30 napon át történő megőrzésére.

6. A kamerával megfigyelt területekről

A Várda Labdarúgó Kft. összesen 8 (darab számú) kamerát helyezett el, amelyek az alábbi területeket figyeli meg:

- beléptetési pontok

- beléptetési előterek

- szektorok, lelátók

- sportlétesítményen belüli kültéri területek

- közlekedőfolyosók, parkolók

7. Az adatokhoz való hozzáférés az adattovábbítás

Amennyiben a rendőrség igényli, a Várda Labdarúgó Kft. és a rendező a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést számára a kamera által közvetített élőképhez. A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a

szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. A Várda Labdarúgó Kft. a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért felvételt továbbítani.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A Várda Labdarúgó Kft. kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Várda Labdarúgó Kft. gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.

9. A résztvevőket megillető jogok

A résztvevő adatkezelés időtartamán belül – az Infotv. 13. pontja (14-19. §) szerint – megilleti

- a tájékoztatáshoz való jog,

- az adatok helyesbítéséhez való jog,

- kötelező adatkezelés esetének kivételével az adatok törléséhez és zárolásához való jog,

- a – kötelező adatkezelés esetének kivételével - tiltakozás joga.

A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Várda Labdarúgó Kft.-t a személyes adatainak kezeléséről. A Várda Labdarúgó Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idő tartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A rögzített felvételekből az érintett személy adatot igényelhet. Az érintett kérheti, hogy a Várda Labdarúgó Kft. törlés helyett zárolja a felvételt, ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A résztvevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Várda Labdarúgó Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Várda Labdarúgó Kft., adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára

történik.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a résztvevő álláspontja szerint a Várda Labdarúgó Kft. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A résztvevő az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Várda Labdarúgó Kft. ellen az Infotv. 16. pontjában (22, §) meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Várda Labdarúgó Kft. a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelését az alábbi számon vette nyilvántartásba: NAIH-

66574/2013.

Latest match
Paksi FC
2-1
1-0
Kisvárda Master Good
Paks, Paksi FC Stadion
2024-05-18 17:45
OTP Bank Liga, 33. forduló